Menu Sluiten

Zonnegeluidswal A1 UPDATE

Maar wát gaat er gebeuren om Thijssepark/Keverdijk te helpen?
De informatiebijeenkomst op 17 februari had de vorm van een “mini-talkshow”: een discussieleider die vragen stelde aan de projectleider van de studie die nu loopt, de verantwoordelijke wethouder (toevallig ook onze wijkwethouder), een tweetal bewoners van de wijk Naarderbos en mensen van RWS (Rijkswaterstaat). Het hele verhaal kort samengevat: er is (in toenemende mate) geluidsoverlast van de A1 ter hoogte van de gemeente Gooise Meren.

En RWS heeft de plicht daar iets aan te doen in het kader van het zogenaamde MJPG (Meerjarenprogramma Geluidssanering). Daarbij gaat het vooral om de geluidsoverlast in de wijk ten noorden van de A1 (Naarderbos). Waarom alleen daar, en niet ook aan de zuidkant? Dat komt omdat voor de wijk Naarderbos een lagere (gunstiger) norm gehanteerd wordt dan voor de wijken Thijssepark en Keverdijk.

Wat is RWS van plan te doen? RWS wil het asfalt over dat stuk van de A1 vervangen door “stil” asfalt. En ze willen een (zacht) geluidsabsorberend scherm plaatsen tussen de snelweg en de woonwijk aan de noordzijde. Dat plan speelt al jaren. Maar de bewoners van het Naarderbos zijn bang dat zo’n geluidsscherm onvoldoende helpt. En daarom hebben zij het initiatief genomen voor een (hogere) geluidswal. De kosten van zo’n wal zijn echter veel hoger dan die voor een geluidsscherm. Daarom is het plan nu om die geluidswal te bekleden met zonnepanelen: de opgewekte energie moet dan de meerkosten gaan dekken.

Zo op het oog een mooi plan. En door sommigen wordt jubelend gesproken van een win-win-win situatie. Maar vanuit Buurtplatform KTV hebben we twijfels: gaan die (harde) zonnepanelen straks geen geluid weerkaatsen zodat de geluidsoverlast voor de wijken aan de zuidkant (Thijssepark en Keverdijk) alleen maar toeneemt? De voorstanders van de zonnegeluidswal menen dat het risico hierop heel klein is omdat die zonnepanelen onder een hoek van 30˚ geplaatst worden: het geluid zou dus naar boven weerkaatsen. Maar vanuit KTV vragen wij ons af of je dat echt met zekerheid kunt zeggen (wat zal bijvoorbeeld het effect zijn als er noordenwind staat?).

En we hebben meer vragen. Want we misgunnen de bewoners van Naarderbos niet dat daar nu iets aan de geluidsoverlast gedaan wordt. Maar, nogmaals, waarom móet RWS van alles doen voor de wijk aan de noordzijde van de A1, maar hóeven ze níets te doen voor de wijken aan de zuidzijde? Dat komt doordat ooit is vastgesteld (door de gemeente!) dat de norm voor de “geluidsbelasting op de gevel” in Naarderbos 60 dB is. Terwijl voor Thijssepark/Keverdijk (en voor heel veel andere plaatsen) een norm van 65 dB geldt.

Om duidelijk te krijgen waarom ooit die keuze (60 daar, 65 hier) gemaakt is heeft het KTV-bestuur een WOB-verzoek bij de gemeente ingediend. Ook tijdens die digitale informatiebijeenkomst werd deze vraag aan de wijkwethouder gesteld: waarom dat verschil in geluidsnorm? Maar het antwoord is nog niet boven tafel.

En die onbegrepen keuze uit het verleden leidt nu dus tot een schrijnend verschil tussen de wijk ten noorden van de A1 en die ten zuiden van de A1.

Daarom willen we vanuit Buurtplatform KTV dat nu toch écht werk gemaakt wordt van de geluidsmeting in onze wijken. Een geluidsmeting waar ook om gevraagd wordt in een motie die medio vorig jaar al door de gemeenteraad is aangenomen. Volgens ons moet die geluidsmeting dan ook gedaan worden in het kader van de nu lopende haalbaarheidsstudie. Meten is weten. En op basis van zo’n geluidsmeting wéten we dus als bewoners én als gemeentebestuur tenminste waarover we praten. En het kan dienen als ‘0-meting’ als t.z.t. aan de noordzijde van de A1 ooit een geluidsscherm/-wal wordt gerealiseerd.

In ieder geval nu aan iedereen het advies: kijk die informatiebijeenkomst nog eens terug (te vinden via deze link: youtube.com) en verdiep u, mede in het kader van de komende verkiezingen, nog eens even goed in deze discussie!

Zonnegeluidswal A1: vervolg vanaf maart 2022 :
Op de voorpagina van NaarderNieuws van 16 maart stond een kort stukje over de zorgen van Buurtplatform KTV mbt de zonnegeluidswal die waarschijnlijk langs de A1 aangelegd gaat worden. De inhoud van dat stukje is niet correct. Het is eigenlijk een goed voorbeeld van “de klok wel horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt”.

In dat stukje wordt verwezen naar een uitgebreid artikel in NaarderNieuws EXTRA.
Dat artikel is veel beter. Maar ja, niet iedereen heeft een abonnement op EXTRA. En, helaas, voor degenen die wél zo’n abonnement hebben: dat artikel in EXTRA heeft dan weer een erg verwarrende kop.

Met andere woorden: onduidelijkheid alom, zoals we ook begrepen van een aantal mensen die ons daarover benaderden.

Om alle verwarring weg te nemen: hieronder de tekst die het standpunt van Buurtplatform KTV samenvat. En dat is ook de tekst die we aangeleverd hadden aan de journalist van NaarderNieuws om te gebruiken als basis voor een eventueel artikel in de krant. Maar ja, dan kan er dus kennelijk toch nog iets mis gaan…….

Standpunt Buurtplatform KTV m.b.t. Zonnegeluidswal A1:

Achtergrond

Rijkswaterstaat (RWS) is bij wet verplicht om, in het kader van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG), maatregelen te nemen om het geluid afkomstig van rijkswegen te verminderen bij al die woningen waar het geluid op de gevel boven de zogenaamde saneringsdrempel uitkomt.

Die drempelwaarde is voor de wijk aan de noordzijde van de A1 (Naarderwoonbos) gesteld op 60dB. Voor de wijken aan de zuidzijde van de A1 (Thijssepark en Keverdijk) ligt die op (de gebruikelijke waarde van) 65dB.

Plan RWS

Om een voldoende mate van geluidsreductie te bereiken is RWS van plan om aan de noordzijde van de A1 een (geluidsabsorberend) scherm aan te brengen en daarnaast een zogenaamde bronmaatregel te nemen (: aanbrengen van “stil asfalt” over een bepaald traject van de A1).

Project bewoners Naarderbos

De bewoners van het Naarderbos zijn van mening dat zo’n scherm niet voldoende zal zijn en hebben een plan ontwikkeld om een (veel hogere) aarden wal langs de noordzijde van de A1 te leggen. Die wal kost aanmerkelijk meer dan het door RWS voorziene scherm, en daarom is bedacht die wal te bekleden met zonnepanelen: de meerkosten zouden betaald moeten worden uit de opbrengst van de zonne-energie.

Bezorgdheid Buurtplatform KTV

Die zonnepanelen zijn, anders dan het absorberende scherm, van een hard materiaal en zullen het geluid van de A1 gaan weerkaatsen. Daardoor bestaat het risico dat de geluidsoverlast aan de zuidzijde (Thijssepark, Keverdijk) alleen maar toeneemt.

Tegen die angst wordt door de voorstanders van de zonnegeluidswal ingebracht dat de zonnepanelen onder een hoek van circa dertig graden geplaatst worden en daardoor het geluid naar boven zullen weerkaatsen. Maar tot nu toe is dat gebaseerd op mondelinge informatie naar aanleiding van ervaringen elders met glazen schermen die onder een hoek van 10 – 15 graden werden geplaatst etc. En niemand heeft nog serieus gekeken naar effect van windrichting (bij noorden en noordwestelijke wind zou ook het geluid dat naar boven gekaatst is weer “terugvallen” naar de zuidzijde van de snelweg).

Daarnaast wordt door de voorstanders van het project gewezen op het feit dat de verbetering als gevolg van het “stille asfalt” ook aan de zuidzijde ten goede zou komen.

Vragen en eisen Buurtplatform KTV

Vanuit BPF KTV misgunnen we de bewoners van Naarderbos niet dat ze straks als gevolg van de aanleg van die zonnegeluidswal ongetwijfeld een belangrijke vermindering van de geluidsoverlast zullen krijgen.

Maar we eisen garanties dat de bewoners aan de zuidzijde daar niet de dupe van worden. En we eisen garanties dat het “stille asfalt” ook tot een netto verbetering aan de zuidzijde zal leiden (dus niet: dat die verbetering “gebruikt wordt” om te compenseren voor de verslechtering als gevolg van de zonnegeluidswal).

Die eisen moeten meegenomen worden in de haalbaarheidsstudie die nu loopt.

En volgens BPF KTV is daarbij essentieel (meten is weten!) dat de geluidsmeting in de wijk Thijssepark (waartoe de gemeenteraad middels een motie heeft opgeroepen) nu ook zsm wordt uitgevoerd (en straks na de aanleg van de wal wordt herhaald) zodat het effect van die zonnegeluidswal duidelijk in kaart gebracht wordt.

Daarnaast vraagt BPF KTV aan de gemeente waarom toch ooit besloten is om voor de wijk aan de noordzijde te kiezen voor een saneringsdrempel van 60dB, terwijl die voor de woningen aan de zuidzijde op de standaard 65dB is gelaten. Vanwaar deze bevoordeling van de woningen aan de noordzijde? Immers: dankzij die keuze voor 60dB ontstaat voor RWS voor de noordzijde een noodzaak om iets te gaan doen in het kader van het MJPG. En vervolgens konden de bewoners aan de noordzijde meeliften op het basisplan van RWS om het plan voor hun zonnegeluidswal te ontwikkelen. Deze mogelijkheid hebben de bewoners aan de zuidzijde van de A1 nooit gehad. En dat legt, volgens BPF KTV, een extra verantwoordelijkheid bij de gemeente om a) nauwkeurig te kijken naar de huidige geluidsoverlast in de wijken Thijssepark en Keverdijk en b) ervoor te zorgen dat die situatie niet gaat verslechteren.