Menu Sluiten

GELUIDSHINDER A1

Geluidshinder A1

Op 12 mei organiseerde de gemeente Gooise Meren een politieke avond. Onderdeel van deze (online) bijeenkomst was een gesprek over een Raadsvoorstel over de realisering van een “Zonnegeluidswal Naarderwoonbos”.

Ter informering van de gemeenteraad over deze voorgenomen geluidswal en het alternatieve idee van Rijkswaterstaat, een geluidsscherm, spraken vertegenwoordigers van de meeste partijen in de raad met twee vertegenwoordigers van de ‘Initiatiefgroep Zonnegeluidswal Naarderbos’.

Verder waren de portefeuillehouder, de wethouder Geert Jan Hendriks en ambtenaren aanwezig.

Ook ons Buurtplatform KTV was als vertegenwoordiger van belanghebbenden Keverdijk en Thijssepark uitgenodigd én aanwezig.

Inwoners van het Naarderbos (aantal inwoners rond 700) hebben jaren geleden het initiatief genomen om iets te doen aan de geluidshinder van de A1 in hun wijk. Zij ervaren veel geluid- en fijnstofoverlast van de snelweg, die ter hoogte van het Naarderbos geen geluidswerende voorzieningen kent. Hierdoor is geluidsbelasting in de wijk fors en staat de kwaliteit van de leefomgeving onder druk aldus de bewoners.

Ze denken dat de maatregelen van Rijkswaterstaat (scherm en stil asfalt) niet toereikend zijn om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Vandaar hun initiatief, dat ook door het College van B&W wordt gesteund, maar nog wel door de gemeenteraad moet worden goedgekeurd.

Aan de raad wordt voorgesteld het Inwonersinitiatief Zonnegeluidswal verder uit te werken en hiervoor een voorbereidingskrediet van 235.000 euro beschikbaar te stellen. Op een later moment (voorzien is half 2022) neemt de gemeenteraad dan een besluit over de daadwerkelijke uitvoering van het project en stelt het uitvoeringskrediet (al dan niet) vast. Hoe hoog die kosten dan zijn moet nog gaan blijken.

Nu onze kant van het verhaal:

De bewoners van onze wijken Thijssepark en Keverdijk weten precies over welke overlast het gaat. Wij ervaren die hinder ook dagelijks en zéker bij nat weer en noordelijke (NW, N en NO) wind. Die hinder is al jaren zeer groot. Maar in het raadsvoorstel wordt met geen woord gerept over de geluidshinder, binnen onze wijken, sterker nog, er zijn nooit metingen uitgevoerd om de ervaren geluidshinder in onze wijken te meten en technisch vast te stellen.
Metingen die wel in het Naarderwoonbos en Muiderberg en Muiden op kosten van de gemeente zijn uitgevoerd. De PvdA heeft in de raad, toen deze metingen moesten worden goedgekeurd, wel uitdrukkelijk gevraagd om metingen aan onze kant van de A1, maar die vraag is door de portefeuillehouder niet gehonoreerd.

Dat aspect heeft de vertegenwoordiger van het BPF op 12 mei benadrukt. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de huidige én toekomstige geluidshinder in onze wijken, zeker als op de voorgenomen aarden geluidswal van 10 meter hoog en een km lang (zie de witte lijn op de foto, nog eens in totaal 5.353 zonnepanelen worden aangebracht. Deze panelen zijn hard en zullen i.p.v. het geluiud te absorberen zoals een normaal geluidsscherm of -wal doet, het verkeersgeluid gaan reflecteren, over de vlakke weilanden richting onze wijken.

Al eerder waarschuwde een vertegenwoordiger van een door de gemeente ingehuurd technisch adviesbureau voor dit negatieve effect.

In het raadsvoorstel worden dus twee ‘scenario’s’ behandeld:
1) Het plan van Rijkswaterstaat: stil asfalt (2L ZOAB) over een lengte van 1.133 meter en een absorberend geluidscherm langs de afrit met een hoogte van 4 meter over een lengte van 909 meter alleen aan de kant van het Naarderbos.
2) Het – op zich goede en duurzamer – initiatief van een geluidswal met zonnepanelen.

Maar wat volledig ontbreekt in de voorstellen is zoals gezegd de analyse en verwachte toename van geluidshinder voor onze wijken. O ja, één keer worden in het tien pagina’s tellende raadsvoorstel onze wijken en de overlasttoename genoemd, in de “risico-analyse” van de Zonnegeluidswal. Letterlijk staat daar onder punt 3: “Inwoners Keverdijk/Thijssepark bang voor weerkaatsingseffect wal” met als beheersmaatregelen hiervoor door de gemeente genoemd: “Stil asfalt reduceert aantal dB aan beide kanten.” Meer niet!

Dat is raar, heel raar voor een gemeente die in datzelfde raadsvoorstel nog schrijft: “Leefbaarheid:Als gemeente zetten we ons in voor een duurzame, groene en leefbare omgeving voor onze inwoners. Geluidsoverlast tast de kwaliteit van de leefomgeving aan. Daarom zetten we stappen om die overlast aan te pakken. Dat kunnen we niet op eigen kracht, maar samen met inwoners en onze partners.”

De woordvoerder van het BPF KTV op de politiek avond drong er – namens de ruim 4.000 bewoners van Keverdijk en Thijssepark – bij de raadsleden en wethouder erg op aan om werk te maken van het terugdringen van de geluidshinder van de A1. “Het is wakkermakend!” Om nogmaals goed na te gaan wat het negatieve geluidseffect zal zijn van het plaatsen van de geluiudswal met meer dan 5.000 zonnepanelen, sowieso om nu geluidsmetingen uit te laten voeren, zodat deze metingen als een ‘nulmeting’ kunnen fungeren voor een effect als de geluidswal zou zijn gerealiseerd.

Dat pleidooi werd gelukkig overgenomen door veel aanwezige fractievertegenwoordigers. Zij deelden de zorg voor een negatief effect en wilden van de wethouder horen dat hij werk zou maken van die metingen nu en nogmaals zal kijken naar de effecten van een dergelijke geluidswal voor onze wijken.
Dat heeft de wethouder toegezegd.

Een dag later meldde De Gooi- en Eemlander ook nog in haar verslag van deze avond: “… Keverdijk en Thijssepark bang voor terugkaatsend geluid. ’Wij willen geen slachtoffer worden’ “.

Het BPF KTV zal de komende tijd de raadsfracties en het college van B&W/de wethouder blijven volgen en ze houden aan de belofte werk te maken van het terugdringen van de geluidshinder van de A1 in onze wijken, nu en in de toekomst.

Om nog meer draagvlak te krijgen roepen we de leden van het buurtplatform en alle bewoners van het Thijssepark en Keverdijk op, om, via alle ter beschikkingstaande kanalen en sociale media, hun stem te laten horen bij de gemeente en de politieke partijen, zodat deze doordrongen worden van de toenemende problemen met geluidsoverlast in onze wijken.